Privacy Statement

Privacy Statement Perfecte Bruiloften

1) Inleiding

Perfecte Bruiloften hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelig informatie. Daarom is deze privacy statement opgesteld. Hierin geven wij inzicht hoe Perfecte Bruiloften in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

2) Wie zijn wij

Perfecte Bruiloften, gevestigd aan Iepstraat 5, 6573 XG Beek – Berg en Dal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

3) Technische informatie

Wanneer u onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hier bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, datum en tijd van uw bezoek, de geografische locatie waar u zich bevindt en de door u bezochte pagina’s. Deze technische informatie gebruiken wij voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

4) Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:

 • Als u Perfecte Bruiloften toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meerdere specifieke doeleinden;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent.

5) Waarom en voor welke doeleinden verzamelen wij persoonsgegevens?

 • Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen;
 • Het kunnen afhandelingen van uw betaling;
 • U te kunnen bereiken d.m.v. e-mail of telefoon indien dit nodig is voor onze dienstverlening;
 • Om te voldoen aan de wette verplichtingen die op Perfecte Bruiloften rust, zoals het bijhouden van een administratie.

6) Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Perfecte Bruiloften verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Woonadres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Bankrekeningnummer;
 • Trouwdatum.

Perfecte Bruiloften verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Seksuele voorkeur (bv. homohuwelijk)
 • Godsdienst (bv indien er voor de kerk getrouwd wordt)
 • Etnische afkomst (bv voor speciale gebruiken)
 • Gezondheid (bv indien dit van invloed is op het uitvoeren van de overeenkomst)

7) Derden:

Perfecte Bruiloften verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Perfecte Bruiloften blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8) Uw rechten:

Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.

Inzage en/of wijzigen gegevens

U kunt ons op elk gewenst moment via info@perfectebruiloften.nl of T:06-24281996 of dan wel per brief Iepstraat 5, 6573 XG Beek, verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens mij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons gehanteerd worden.

Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren.

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte.

Verwerking van uw gegevens beperken

Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek in dienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via info@perfectebruiloften.nl of T:06-24281996 of dan wel per brief Iepstraat 5, 6573 XG Beek.

Recht om gegevens over te dragen

U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm op vragen via info@perfectebruiloften.nl of T:06-24281996. U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derden.

Recht om vergeten te worden

Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via info@perfectebruiloften.nl of T:06-24281996 of dan wel per brief Iepstraat 5, 6573 XG Beek verzoeken al uw gegevens te verwijderen.

U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

Procedure, responstermijn en kosten

Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen [één maand], te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.

Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

9) Beveiliging

Perfecte Bruiloften doet er alles om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevenbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Perfecte Bruiloften met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

10) Bewaartermijn

Perfecte Bruiloften bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

11) Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Perfecte Bruiloften dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@perfectebruiloften.nl of T:06-24281996 of dan wel per brief Iepstraat 5, 6573 XG Beek.

Indien u het niet eens bent met het gebruik door Perfecte Bruiloften van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

12) Datalek

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via info@perfectebruiloften.nl.

13) Wijzigingen

Perfecte Bruiloften behoudt zich het recht voor om dit privacy statement  (V1.0 – dd 01 oktober 2018) aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Perfecte Bruiloften en een betrokkene.

14) Social Media

Communicatie via de verscheidene social mediakanalen (facebook, whatsapp, pinterest, linkedin, instagram) en het delen van privacygevoelige informatie, is uw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is dan ook niet van toepassing op hoe social mediaplatforms omgaan met de door u verstrekte data. We wijzen u erop dat veel social mediaplatforms buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet. We raden u aan om de privacyverklaring van deze social mediakanalen goed door te nemen.

15) Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.